سند

د ایس ایس ایس ټیسټ

h
h (1)
h (2)
jy

د Sgs ټیسټ راپور A

tjy (1)
tjy (2)
tjy (3)

د Sgs ازموینې راپور B

jyt (1)
jyt (3)
jyt (2)